You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

про надання інформаційних послуг

м. Київ


Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕТЕРАНО КЕБ» (ідентифікаційний номер 41913405), що діє на підставі Статуту, (у подальшому  – «СТОРОНА 1»), керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, з однієї сторони та будь-яка фізична чи юридична особа - «СТОРОНА 2», що приймає (акцептує) даний Договір про надання інформаційних послуг (надалі - Договір) з іншої сторони, а разом - «СТОРОНИ», уклали даний Договір про наступне:


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1. Надана в даному документі інформація є офіційною пропозицією (публічна оферта) будь-якій особі укласти договір про надання інформаційних послуг. Даний договір є публічним.

2. Договір встановлює загальні умови і порядок, у відповідності до якого Сторона 2 отримує інформаційні послуги, а саме: доступ до інформації щодо замовлень на перевезення пасажирів, що є у наявності Сторони 1.

3. Сторона 2 вважається такою, що прийняла умови Договору в повному обсязі, без будь-яких обмежень та виключень з моменту прийняття пропозиції укласти договір (акцептування оферти). Зміна умов у даний Договір не означає його розірвання чи відмову Сторін від використання послуг, що надаються Стороною 1.

4. Підписанням даного Договору, Сторона 2 підтверджує, що цілком і повністю ознайомлена з його умовами та погоджується на них.


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ


1.1. Послуги  - інформаційні послуги по наданню доступу до інформації про перевезення пасажирів, що наявні у володінні Сторони 1.

1.2. Клієнт  - будь-яка особа, що здійснює замовлення послуги перевезення пасажирів у Сторони 1.

1.3. Замовлення  - зобов’язання про надання послуг перевезення клієнтів Сторони 1 та їх багажу, що має чіткі реквізити, а саме: маршрут, час подачі автомобіля, вартість перевезення тощо.

1.4. Звітний період – проміжок часу з першого числа календарного місяця чи з дати укладення Договору до останньої дати календарного місяця включно.

1.5. Автоматизована інформаційна система обслуговування – це взаємопов’язана сукупність даних, обладнання, програмного забезпечення, персоналу, стандартних процедур, необхідних для збору, обробки, зберігання, надання інформації про замовлення послуг з перевезення пасажирів, що надійшли Стороні 1 від клієнтів, та розрахунку вартості таких послуг.

1.6. СТОРОНА 1 - юридична особа, що відповідно до законодавства України, яка забезпечує надання послуг та проведення необхідних розрахунків у відповідності до даного Договору.

1.7. СТОРОНА 2 – фізична чи юридична особа, яка користується інформаційними послугами Сторони 1.

1.8. Публічна оферта - пропозиція Сторони 1, що адресована необмеженому колу фізичних та юридичних осіб укласти даний Договір на визначених умовах.

1.9. Акцепт – повне та безумовне прийняття Стороною 2 умов Публічної оферти. Акцепт здійснюється шляхом проведення платежу Стороною 2 в рахунок оплати послуг Сторони 1.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


2.1. Згідно даного Договору, Сторона 1 розміщує інформацію про замовлення на перевезення пасажирів на своїх електронних ресурсах та надає Стороні 2 доступ до інформації про перевезення пасажирів, що містяться на електронному ресурсі Сторони 1, а Сторона 2 на власний розсуд вирішує питання прийняття чи не прийняття інформації Сторони 1 щодо перевезення. У випадку прийняття Стороною 2 замовлення, остання зобов’язується оплатити Стороні 1 передбачену даним Договором оплату.

2.2. Інформація, що надається Стороною 1 і пов’язана з наданням транспортних послуг легкового автомобіля по перевезенню пасажирів, може містити:

- відомості про наявність замовлень на перевезення пасажирів легковим автомобілем;

- адресу початкового та кінцевого пункту перевезення пасажирів;

- час замовлення та тип автомобіля;

- вартість замовлення, тощо.

2.3. Послуги за даним Договором не є послугами зв’язку. Для передачі даних та інформації в рамках даного Договору Сторони за власний рахунок залучають третіх осіб, що надають послуги зв’язку.

2.4. Повним та безумовним акцептом даної оферти, відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України, є факт сплати Стороною 2 платежу за Послуги надані Стороною 1.

2.5. Момент акцептування даної публічної оферти, що визначена п. 2.4 даного Договору, вважається моментом укладення даного Договору. Договір, укладений шляхом акцептування публічної оферти, має юридичну силу у відповідності до ст. 642 Цивільного кодексу України і є рівноцінним Договору, що укладений сторонами.

2.6. Виконання замовлень Стороною 2 не може здійснюватися на автомобілях російського виробництва, зокрема, але не виключно: ВАЗ, ГАЗ, ЗІЛ, ЛАДА тощо. Даний пункт є принциповою позицією Сторони 1, що пов'язаний із захистом незалежності, суверенітету України та відмови від товарів та послуг країни-агресора.


3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН


3.1. Обов’язки Сторони 2:

- виконувати всі прийняті ним замовлення;

- користуватися послугами Сторони 1;

- проводити технічне обслуговування транспортного засобу;

- мати діючу страховку на автомобіль, що використовується під час виконання умов даного Договору;

- забезпечувати наявність та справність пасків безпеки у кількості, що відповідає кількості посадкових місць;

- під час виконання замовлень використовувати лише той автомобіль, що пройшов попередній огляд та відповідає вимогам Сторони 1;

- виконувати правила пасажирських перевезень, що визначені законодавством України;

- оформляти усі необхідні дозвільні документи, визначені законодавством України про надання послуг по внутрішнім перевезенням пасажирів легковим автотранспортом;

- не передавати права чи можливості доступу до наданої Стороною 1 інформації третім особам;

- своєчасно та у повному розмірі оплачувати інформаційні послуги Сторони 1;

- надавати Стороні 1 необхідну інформацію, пов’язану з виконанням умов даного Договору;

- у випадку відмови від виконання прийнятого замовлення без поважних причин, Сторона 2 зобов’язана своєчасно повідомити про це Сторону 1. В іншому випадку, даний Договір може бути розірваний в односторонньому порядку;

3.2. Права Сторони 2:

- користуватися інформацією, наданою Стороною 1;

- вимагати належного виконання умов даного договору;

- отримувати від Сторони 1 необхідні роз’яснення, пов’язані з виконанням своїх обов’язків згідно даного Договору.

3.3. Обов’язки Сторони 1:

- надавати Стороні 2 відповідні технічні можливості для доступу до інформації та можливості її використання;

- вимагати виконання Стороною 2 належного рівня обслуговування пасажирів (клієнтів);

3.4. Права Сторони 1:

- перевіряти виконання Стороною 2 умов даного Договору;

- у випадку невиконання чи неналежного виконання Стороною 2 умов даного Договору, вимагати від неї усунення порушень;

- на прохання Сторони 2 підключити GPS для прийняття замовлень;

- у випадку наявності у Сторони 2 більше 10% відмінених замовлень, тимчасово відключити GPS обладнання без попереднього попередження Сторони 2.


4. РОЗМІР ВИНАГОРОДИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


4.1. Розмір винагороди за надання інформаційних послуг Стороною 1, відповідно до умов даного Договору, складає 0% вартості замовлення пасажирських перевезень чи багажу, що розраховується від вартості згідно інформації наданої Стороною 1.

4.2. Оплата послуг Сторони 1 здійснюється через платіжні термінали чи шляхом безготівкового розрахунку на банківський рахунок Сторони 1.

4.3. Вказана винагорода може бути зменшена Стороною 1 тимчасово чи на постійній основі в залежності від регіону та у зв’язку із іншими факторами на розсуд Сторони 1 шляхом повідомлення про це Сторони 2 в порядку, передбаченому даним Договором. Збільшення розміру винагороди Сторони 1 відбувається шляхом узгодження між Сторонами.


5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ


5.1. Даний Договір укладено на невизначений термін. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку або за взаємною згодою обох сторін, або за рішенням суду при істотних неодноразових порушеннях однієї зі сторін своїх обов'язків.

5.2. Сторона 1 має право в односторонньому порядку змінювати або оновлювати умови даного Договору в будь-який час. Всі зміни в цьому Договорі, нова редакція Договору вступають в силу з моменту їх опублікування на веб-сайті Сторони 1 та мобільних додатках.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, положень або умов даного Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не передбачено цим Договором.

6.2. У разі, якщо Сторона 2 порушує свої зобов'язання по здійсненню будь-яких платежів за Договором, Сторона 1 має право вимагати від Сторони 2, а остання зобов'язується протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання від Сторони 1 повідомлення про сплату виплатити на користь Сторони 1 пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від простроченої суми за кожен день прострочення.

6.3. У разі, якщо Сторона 2 порушує свої зобов'язання по здійсненню платежів за Договором, Сторона 1 має право без попередження припинити надання послуг за даним Договором.

6.4. Припинення надання послуг Стороною 1 з причин, вказаних в п. 6.3 Договору, не звільняє Сторону 2 від виконання зобов'язань по оплаті отриманих Послуг, щодо яких виник борг перед Стороною 1, а також оплати пені на користь Сторони 1.

6.5. У разі припинення надання послуг відповідно до п. 6.3., 6.4. даного Договору, для поновлення надання послуг, Сторона 2 повинна сплатити винагороду і пеню Стороні 1 в повному обсязі. У разі небажання Сторони 2 відновити надання послуг протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати припинення надання послуг Сторона 1 має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.

6.6. У разі скасування без поважних причин Стороною 2 прийнятих Замовлень, Сторона 1 залишає за собою право застосування до Сторони 2 штрафних санкцій, розмір яких визначається Стороною 1

6.7. Якщо Сторона 2 завищує вартість Замовлення, Сторона 1 має право стягнути з Сторони 2 штраф у розмірі, що перевищує вартість Замовлення.

6.8. Всі скарги та претензії, які виникають під час дії даного Договору за наданими послугами з перевезення на замовлення, які забезпечує Сторона 2 за допомогою сервісної (інформаційної) підтримки Сторони 1, приймаються і розглядаються Сторонами. У разі, якщо після розгляду скарг і претензій клієнтів виявиться, що Сторона 2 є винною стосовно якості надання послуг з перевезення на замовлення, в такому випадку Сторона 2 несе повну відповідальність за порушення якості надання послуг з перевезення на замовлення, які виникли з її вини.


7. ФОРС-МАЖОР


7.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, якщо таке невиконання або неналежне виконання викликано настанням обставин форс-мажору.

7.2. До форс-мажору, зокрема, але не обмежуючись тільки цим, відносяться:

- пожежа, повінь, землетрус, вибух, шторм, зсув, епідемія та інші природні явища і стихійні лиха;

- також військові дії, страйки, збій в роботі платіжних систем, прийняття органом державної влади або місцевого самоврядування рішення, яке зробило неможливим належне виконання цього Договору тощо.


8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ


8.1. СТОРОНА 2 - фізична особа, приймаючи умови даного Договору, надає свою згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі - «Закон») на обробку Стороною 1 її персональних даних і підтверджує, що, даючи таку згоду, діє по своїй волі і в своїх інтересах.

Згода поширюється на наступну інформацію: ім'я, прізвище, електронну адресу, телефон та інша інформація, що стосується Сторони 2, а також персональні дані, надані Стороною 2 як при заповненні реєстраційної форми, так і при заповненні свого профілю; файли cookie; IP-адреси; параметри і налаштування інтернет-браузерів.

Згода на обробку персональних даних надається Стороною 2 з метою виконання даного Договору для здійснення будь-яких дій стосовно персональних даних, включаючи, але не обмежуючись: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі шляхом реалізації або передачі), транскордонної передачі, знеособлення, блокування, знищення, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними відповідно до чинного законодавства.

8.2. Обробка персональних даних здійснюється Стороною 1 наступними способами: обробка персональних даних з використанням засобів автоматизації. При обробці персональних даних Сторона 1 не обмежена в застосуванні способів їх обробки.

8.3. Персональні дані, надані Стороною 2, будуть доступні співробітникам Сторони 1. Сторона 1 не продає та не передає, не розголошує персональні дані третім особам без попередньої згоди Сторони 2 за винятком випадків, передбачених даним Договором та / або Положенням про конфіденційність. Зокрема, Сторона 1 передає персональні дані Стороні 2 пасажирам з метою виконання замовлень на перевезення, прийнятих до виконання Стороною 2. Сторона 1 може використовувати послуги третіх осіб для обробки персональних даних Сторони 2. Дана обробка здійснюється з різними цілями, наприклад, для розсилки інформаційних матеріалів. Незалежні постачальники послуг погоджуються з обов'язковим дотриманням конфіденційності і не мають права використовувати персональні дані Сторони 2 для інших цілей.

Сторона 1 також передає персональні дані Сторони 2 в правоохоронні, податкові, фіскальні та інші компетентні органи в тому обсязі, в якому цього вимагає чинне законодавство України, або якщо це є необхідним для запобігання, виявлення або припинення злочинних дій і шахрайства, а також для захисту прав або власності Сторони 1 і третіх осіб.

8.4. Дозвіл Сторони 2 на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору. Також укладенням даного Договору Сторона 2 підтверджує, що обсяг прав Сторони 1 як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» їй відомий і зрозумілий.

8.5. Акцептуючи (приймаючи) дану оферту (пропозицію укласти договір), Сторона 2 приймає умови Сторони 1 щодо передачі, використання і захисту персональних даних, що регулюються окремим Положенням про конфіденційність, яке розміщене на веб-сайті та в Мобільному додатку.


9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ


9.1. Цей Договір знаходиться у вільному доступі на сайті Сторони 1 за адресою: https://veteranocab.com/ і Мобільному додатку. Договір набуває чинності для Сторони 1 з моменту його публікації на Веб-сайті Сторони 1 і Мобільному додатку, для Сторони 2 - з моменту його акцептування.

9.2. Договір може бути укладений з будь-якою фізичною особою, яка досягла повноліття і володіє повною дієздатністю. Договір може бути укладений з будь-якою юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України, будь-якої іншої держави або міжнародними нормами.

9.3. Місцем укладення даного Договору визнається місце знаходження Сторони 1.

9.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.5. Будь-які спори і розбіжності, що виникають з або у зв'язку з цим Договором або його складанням, виконанням або припиненням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо Сторони не можуть врегулювати спір шляхом переговорів протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів після того, як одна із Сторін письмово повідомила іншу Сторону про виникнення такого спору чи розбіжності, тоді спір вирішується в третейському суді.

9.6. Цей Договір не встановлює ніяких інших правовідносин (в тому числі трудових відносин) між Стороною 1 та Стороною 2, і / або з будь-якими третіми особами, окрім тих, що встановлені цим Договором.

9.7. Якщо будь-яке положення або умова цього Договору будуть оголошені недійсними або не забезпеченими позовною давністю, всі інші положення та умови залишаються дійсними і забезпеченими позовною давністю. Всі такі недійсні або не забезпечені позовної давністю положення повинні бути змінені таким чином, щоб бути дійсними, забезпеченими позовною давністю і відображати наміри Сторін.

9.8. База даних, яка формується в результаті надання послуг Стороною 1, є виключною власністю Сторони 1, і Сторона 2 не має на неї ніяких прав або повноважень, в тому числі щодо реєстрації бази даних відповідно до чинного законодавства України.

9.9. Цей Договір укладається на невизначений термін і може бути розірваний будь-якою із Сторін в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про це іншої Сторони за 5 (п'ять) днів до дати розірвання.

9.10. У разі якщо з моменту здійснення останньої оплати послуг Стороною 2 минуло більше року цей Договір вважається таким, що втратив свою силу.

9.11. Даний Договір складений українською мовою, його підписання Стороною 2 засвідчує, що Сторона 2 у повній мірі розуміє зміст та значення викладеного у даному Договорі. Посилання на те, що Сторона 2 не володіє українською мовою не можуть бути прийняті до уваги.

9.12. У разі виникнення будь-яких питань звертайтесь за електронною поштою: info@veteranocab.com.